ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1;

• Opdrachtnemer: Sticky Presentations, gevestigd te Aerdenhout, Slingerweg 6A, 2111 AH en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 557.444.43;

• Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Opdrachtnemer;

• Producten: alle door Opdrachtnemer te leveren goederen;

• Diensten: alle door Opdrachtnemer te verlenen diensten, inclusief maar niet beperkt tot het verzorgen van presentatietrainingen en – coaching en het ontwikkelen van presentaties;

Werkzaamheden: de door Opdrachtnemer ingevolge de offerte of aanbieding voor een Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, waaronder leveringen van onder meer Producten en/of Diensten;
2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van Werkzaamheden en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers alsmede van alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

3. Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

4. Deze Algemene Voorwaarden gelden mede voor de voor al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht. Zij kunnen jegens Opdrachtgever hierop een beroep doen.

5. Toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN OFFERTES

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte, waarin de Werkzaamheden zijn omschreven, (mondeling dan wel schriftelijk dan wel elektronisch dan wel stilzwijgend) bevestigt dan wel op het moment dat de Werkzaamheden een aanvang nemen.
2. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn geldig tot een maand na dagtekening daarvan, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Opdrachtnemer is te alle tijden gerechtigd de offerte of aanbieding te herroepen voor zover de Werkzaamheden niet zijn aangevangen.

 

ARTIKEL 4 – GEGEVENS EN INFORMATIE

Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer alle naar het oordeel van Opdrachtnemer gewenste of vereiste medewerking verlenen en alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en/of informatie en/of materialen ter beschikking stellen die nodig zijn om de opdracht passend te kunnen uitvoeren. De vorm en wijze van overlegging wordt door Opdrachtnemer nader bepaald in de overeenkomst of in onderling overleg overeengekomen. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de benodigde gegevens en/of informatie en/of materialen niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3. Van door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer aangeleverd tekst- en beeldmateriaal staat Opdrachtgever voor het rechtmatig gebruik daarvan in. Opdrachtgever garandeert dat dit tekst- en beeldmateriaal door Opdrachtnemer vrij in Producten en/of Diensten kan worden verwerkt. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ter uitvoering van een overeenkomst voor Opdrachtgever ingeschakelde derde(n) te allen tijden van claims van derden op het op of namens Opdrachtgever aangeleverd tekst- en beeldmateriaal, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Deze vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen dergelijke vorderingen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de overeenstemming van het gebruik van tekst- en beeldmateriaal met de wet, de Algemene Voorwaarden en de rechten van derden te controleren en te weigeren als hierop enige verdenking of vermoedens berusten die niet vallen binnen het gestelde in dit artikel.

4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in verband met niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.

5. Opdrachtgever en/of deelnemers aan trainingen worden automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van Opdrachtnemer. Gegevens van Opdrachtgever en/of deelnemers aan trainingen worden niet aan derden verstrekt maar slechts gebruikt om deze partijen op de hoogte te houden middels een nieuwsbrief van Opdrachtnemer. Op eerste schriftelijk dan wel elektronisch verzoek zal Opdrachtnemer de gegevens van Opdrachtgever en/of deelnemers aan trainingen verwijderen uit haar nieuwsbriefbestand.

 

ARTIKEL 4 – EMAIL- EN INTERNETGEBRUIK

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen door middel van elektronische post, waaronder e-mail, met elkaar communiceren. Aan het gebruik van internet en e-mail kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van internet en/of e-mail.

2. In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.

 

ARTIKEL 5 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van Opdrachtgever derden wenst in te schakelen, zal hij daartoe slechts overgaan in overleg met Opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een redelijk en zorgvuldig handelend opdrachtnemer uitvoeren. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen kan Opdrachtnemer door Opdrachtgever slechts gehouden worden aan het leveren van een inspanningsverplichting.

3.  Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks expliciet en schriftelijk is overeengekomen.

4. Opdrachtgever is verplicht op verzoek van Opdrachtnemer noodzakelijke geluidsversterking en een podium te verzorgen indien de aard van de Werkzaamheden en het aantal personen dat gebruik maakt van de Diensten dat vereist. Indien Opdrachtnemer additionele verzoeken heeft ten aanzien van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke faciliteiten, zal Opdrachtnemer slechts overgaan tot het (ver)huren van dergelijke faciliteiten voor rekening van Opdrachtgever,  in overleg met Opdrachtgever.

5. Indien de Werkzaamheden op locatie worden uitgevoerd evenals bij huur/gebruik van apparatuur van Opdrachtnemer dient Opdrachtgever een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die tevens dekking biedt voor de Werkzaamheden inclusief het gebruik van apparatuur van Opdrachtnemer. Alle goederen die door of namens Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden verhuurd of voor Opdrachtgever worden ingezet, worden voor risico van Opdrachtgever ingezet. In geval van schade aan of (partieel) verlies van deze goederen is Opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Kosten ten gevolge van schade aangericht door personen die gebruik maken van de Diensten worden op Opdrachtgever verhaald.

 

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, trainingen, werkwijzen, komen toe aan Opdrachtnemer en/of diens licentiegevers.
Rechten op door Opdrachtnemer bij deden aangeschaft beeldmateriaal, reiken niet verder dat tot gebruik in de door Opdrachtnemer ontwikkelde Producten en/of Diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.  Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

 

ARTIKEL 7 – GEHEIMHOUDING

Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van informatie die zij met elkaar delen en/of aan elkaar verstrekken en /of van of namens elkaar verkrijgen en waarvan het vertrouwelijke karakter aannemelijk is. Ieder van voornoemde partijen zal deze informatie strikt geheimhouden en slechtst gebruiken in overeenstemming met het doel van de opdracht. Deze verplichting geldt niet indien er sprake is van een wettelijke plicht of een bindende uitspraak van een rechter of een overheidsorgaan tot bekendmaking.
Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing ingeval de vertrouwelijke informatie (i) reeds algemeen bekend is of bekend wordt, anders dan als gevolg van een onrechtmatige bekendmaking, (ii) reeds in bezit van Opdrachtnemer is voordat deze informatie aan Opdrachtnemer openbaar wordt gemaakt, of (iii) onafhankelijk door Opdrachtnemer is ontwikkeld.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor – in het kader van reclame- en referentiedoeleinden – de naam van Opdrachtgever te gebruiken en aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor Opdrachtgever heeft verricht.

 

ARTIKEL 8 – PRIJZEN EN KOSTEN

1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten (waaronder kosten van ingeschakelde derden en reis- en verblijfskosten) en eventueel daarover verschuldigde belastingen verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

2. Kosten ten aanzien van faciliteiten zijn voor rekening van Opdrachtgever tenzij in de offerte anders is aangegeven.

3. Overeengekomen prijzen zijn bindend tenzij door omstandigheden die onafhankelijk van Opdrachtnemers wil zijn (zoals bijvoorbeeld verhoging van rechten en/of accijnzen, kosten van importeur/fabrikant, wijziging in valutakoersen, BTW e.d.) of voor zover deze verhogingen door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, prijsverhoging moet worden toegepast.

 

ARTIKEL 9 – BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.  Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is. Onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW) in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

2. Alle buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met de incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever. Alle kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

3.  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor op Werkzaamheden, die in fasen worden uitgevoerd per fase te factureren en is gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de verschuldigde bedragen van de daaraan voorafgaande fase heeft voldaan.

6. De eigendom van de Producten gaan over op Opdrachtgever zodra deze de volledige factuur heeft voldaan.

 

ARTIKEL 10 – ANNULERING EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

1. Annulering, wijziging of tussentijdse opzegging van een opdracht is te allen tijde mogelijk indien zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer daar schriftelijk mee instemmen.

2. Annuleringen van Diensten kunnen, mits schriftelijk gedaan, onder de volgende voorwaarden plaatsvinden:

a. Annulering van de deelname aan een training met open inschrijving:

– tot 30 dagen voor aanvangsdatum: kosteloos;

– gelijk of korter dan 30 dagen voor aanvangsdatum: 100% van de trainingsprijs;

Niet verschijnen op de eerste dag van de training wordt aangemerkt als annulering, het is dan niet mogelijk de rest van de training te volgen. In overleg met Opdrachtnemer kan Opdrachtgever bij annuleren van de deelname aan een training met open inschrijving de oorspronkelijke deelnemer laten vervangen door aan andere deelnemer van zijn organisatie.

b. Annulering van de deelname aan een voor Opdrachtgever ontwikkelde maatwerkopdracht (waaronder workshops of power speeches):

– tot 45 dagen voor aanvangsdatum: kosteloos;

– gelijk of korter dan 45 dagen en langer dan 30 dagen voor aanvangsdatum: 50% van de overeengekomen (totaal)prijs;

– gelijk of korter dan 30 dagen voor aanvangsdatum: 100% van de overeengekomen (totaal)prijs.

Niet verschijnen op de eerste dag van de training wordt aangemerkt als annulering, het is dan niet mogelijk de rest van de training te volgen.

c. Voor annulering van overige Werkzaamheden (waaronder ingeplande tijd voor presentatieontwerp, structuursessies, coachsessies en consulten) geldt hetgeen onder artikel 10 lid 5 en 7 is opgenomen.

3. Indien een training op basis van open inschrijving plaatsvindt, is eenzijdige annulering door Opdrachtnemer tot drie (3) werkdagen voor aanvang van de betreffende training toegestaan indien naar mening van Opdrachtnemer onvoldoende inschrijvingen zijn gedaan. In een dergelijke situatie zal Opdrachtnemer een vervangende (datum van de) training aanbieden. Als geen gebruik wordt gemaakt van de vervangende training zal Opdrachtnemer vooruitbetaalde deelnamegelden binnen 14 dagen volledig restitueren.

4. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden zijn tot vergoeding van kosten of schade.

5. Behoudens opdrachten tot het leveren van Producten welke reeds bedrukt of op andere wijze specifiek voor gebruik door Opdrachtgever vormgegeven zijn, kan een overeenkomst kan door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen. In het geval Opdrachtgever aldus opzegt, en met uitzondering van de gevallen als in artikel 10 lid 2 sub a en b omschreven, is Opdrachtgever verplicht alle schade en kosten aan de zijde van Opdrachtnemer te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, al de door Opdrachtnemer in verband met de overeenkomst van opdracht en de (toekomstige) uitvoering daarvan gemaakte overige kosten en gedane investeringen en bezettingsverlies.

6. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen in het geval (a) van onvoorziene omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW), (b) Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer er een executoriaal beslag wordt gelegd dat niet binnen één (1) maand wordt opgeheven, en (c) Opdrachtgever een procedure tot liquidatie van haar onderneming in gang heeft gezet.

7. Opdrachtnemer behoudt bij een beëindiging op basis van artikel 10 lid 5 of 6 aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht. De betalingsverplichting van Opdrachtgever terzake van de declaratie aangaande reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

 

ARTIKEL 11 – GARANTIES EN RECLAMES

1.  Hoewel Opdrachtnemer de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een redelijk en zorgvuldig handelend opdrachtnemer zal uitvoeren, geeft Opdrachtnemer geen garanties met betrekking tot de resultaten van de Producten en de Diensten.

2. Productgegevens als eigenschappen, maten, samenstellingen, kleuren in drukwerk, catalogi, afbeeldingen e.d. die door Opdrachtnemer bij de offerte zijn verstrekt zijn indicatief en niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

3. Een reclame met betrekking tot verrichte Werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

4. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voorzover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

5.  In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

 

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID

1.  Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.

2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot een (1) maal het honorarium (exclusief omzetbelasting) dat Opdrachtnemer in rekening heeft gebracht terzake van de Werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere Opdrachtgevers.

4. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:

• bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van hulppersonen, die op verzoek van of door Opdrachtgever ingeschakeld zijn (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen);

• bij Opdrachtgever of derden ontstane indirecte (waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie), bedrijfs- of gevolgschade.

4. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen werknemers van Opdrachtgever alsmede anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, die voortvloeien uit of verband houden met de (uitvoering van de) Werkzaamheden, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Deze vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.

 

ARTIKEL 13 – VERVALTERMIJN

Voorzover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

 

ARTIKEL 14 – NAWERKING

Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst te blijven gelden, blijven na de beëindiging onverminderd van kracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 15 – OVERDRACHT

Geen van de partijen bij de overeenkomst is gerechtigd om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde.

 

ARTIKEL 16- RECHTS- EN FORUMKEUZE

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.

2. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in onderling overleg kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

3. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het “Weense Koopverdrag”) is niet van toepassing.

 

Sticky Presentations, Aerdenhout, d.d. 15 juli 2018.

 

Klik op onderstaande link om de algemene voorwaarden te lezen/downloaden.

Algemene voorwaarden SP2018